พระพิราพ

คติความเชื่อเทพอสูร

“การมองอะไรแต่ภายนอกไม่อาจตัดสินว่าดีหรือไม่ดี สิ่งที่ควรตัดสินคือคุณธรรมที่ซ่อนอยู่ภายใน “
 
 
ในตำนานและวรรณคดีไม่ว่าของไทยหรือต่างชาติ จะเห็นได้ว่าบางครั้งคุณงามความดีจะอยู่ในรูปของสิ่งที่ไม่พึงปรารถนา แต่บางครั้งสิ่งไม่ดีกับปรากฏในรูปของความงามสะอาดสะอ้านเช่นเดียวกัน คติการนับถืออสูรหรือยักษ์ว่าอำนาจของเทพอสูรจะช่วยปกป้องคุ้มครองให้ ปลอดภัยจากวิญญาณร้ายได้และจะอนุโมทนากับการทำบุญทำกุศลของเราด้วย ก็ยังมีเทพอสูรอื่นๆ อีก ที่น่านับถือในคุณงามความดีแต่ไม่เป็นที่รู้จักเพราะมนุษย์มักมองแต่รูปภาย นอกหรือเพียงแค่ได้ยินว่า “อสูร” หรือ “ยักษ์” ก็กลัวไม่กล้านับถือ จึงไม่ใคร่ได้รู้เรื่องราวที่น่าสนใจของอสูรอีกหลายตนด้วยกัน การทำบุญทำทานแล้วอุทิศให้เทพอสูรทั้งหลายด้วยก็เป็นสิริมงคลเช่นกัน
พระพิราพ
Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *