ศิวลึงค์รูปแห่งเทวกำเนิด

พระศิวะเจ้านอกจากจะอยู่ในรูปของโยคีแล้ว รูปของศิวลึงค์ก็เป็นอีกหนึ่งรูปของพระเป็นเจ้าสูงสุด มีตำนานถึงศิวลึงค์อยู่หลายเรื่องซึ่งสะท้อนไปถึง แกนของโลกและแกนของจักรวาล โดยมีคติถึงเสาๆหนึ่งที่ไม่มีต้นไม่มีปลายเป็นเสาที่ค้ำฟ้าค้ำดินหากปราศจากเสานี้แล้วจักรวาลและโลกก็มิอาจตั้งอยู่ได้

ทางคติของฮินดูมีตำนานว่าพระศิวะ พระพรหม. พระนารายณ์แสดงฤทธิ์แข่งกัน พระศิวะได้เนรมิตรตนเป็นเสาศิวลึงค์ พระนารายณแปลงเป็นหมูป่าเพื่อขุดหาโคนรากของศิวลึงค์ พระพรหมแปลงเป็นหงส์เพื่อหายอดสุดของศิวลึงค์ แต่ทั้งพระพรหมพระนารายณ์ต่างไม่สามารถหาที่สุดแห่งการเริ่มต้นและจุดจบได้ ต่างจึงพากันสรรเสริญพระศิวะในรูปของศิวลึงค์

ศิวลึงค์ ซึ่งจะตั้งอยู่บนฐานโยนีเป็นปรัชญาของฮินดูว่าพระศิวะพระอุมาเปรียบเสมือนมารดาบิดาแห่งจักรวาล และการกำเนิดของสรรพชีวิตก็เริ่มมาจากพลังแห่งบุรุษและสตรี การเดินเข้ามาสักการะศิวลึงค์ในปราค์แห่งเทวาลัยก็คือการเดินย้อนเข้ามาหาจุดกำเนิดเริ่มต้นของชีวิตเมื่อเดินออกจากเทวาลัยก็เท่ากับว่าออกจากครรภ์มารดาใหม่เท่ากับว่าเป็นการเกิดใหม่ไปด้วย สิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายก็ตายไปกับคนเก่าที่กำลังเดินเข้ามาในตอนแรก ส่วนเมื่อตอนเดินออกก็เท่ากับเป็นร่างเกิดใหม่อันบริสุทธิ์

นอกจากนี้ยังเป็นการสื่อสะท้อนว่า พระเป็นเจ้าที่มีชีวิตก็คือพ่อแม่ของเรานั่นเองผู้ที่ปรนนิบัติพ่อแม่จึงเท่ากับว่าได้บูชาพระเป็นเจ้า

คติของศิวลึงค์นี้นำมาสู่การสร้างเสาหลักเมือง ในเมืองไทยเรา โดยถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บันดาบความมั่นคงให้แก่แผ่นดินและบันดาลความอุดมสมบูรณ์

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *